Tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker

Tilbake

Publisert 01.06.2015, oppdatert 08.01.2018 12:29

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Utenriksdepartementet (UD) har i belastningsfullmakt til Statens strålevern delegert forvaltningen av tilskuddsmidler knyttet til regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Strålevernet er dermed rette instans for søknader, rapportering og henvendelser vedrørende forvaltning av tilskuddsmidler over atomhandlingsplanen. 

Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet i Norge. Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland skal bidra til å redusere risikoen for ulykker og forurensing fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland.

De som kan søke om tilskudd er aktører i det norsk-russiske samarbeidet som kan bidra til at de overordnete mål for tilskuddsordningen oppnås. Søkere kan både være i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media.

Støtte gis til konkrete prosjekter som er i samsvar med målet for regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø.

Aktuelle frister

  • Søknad 15. februar
  • Framdriftsrapport 1. september for gjeldende år
  • Årsrapport 15. februar påfølgende år
  • Sluttrapport innen seks måneder etter prosjektets avslutning
  • Ubrukte midler fra tilskuddet innbetales innen seks måneder etter prosjektets avslutning - gjelder også renteinntekter

Dersom fristene ikke kan overholdes, må det omgående søkes om utsettelse med skriftlig begrunnelse.

Utfylte skjema sendes til nrpa@nrpa.no. Vennligst merk e-posten med Tilskudd over Atomhandlingsplanen

UDs rådgivende utvalg for atomsaker

UDs rådgivende utvalg for atomsaker (atomutvalget) utarbeider strategier, og drøfter aktuelle saker og prosjektsøknader og -rapporter før Strålevernet fatter beslutning om støtte til enkeltprosjekt. På denne måten sikres en bred forankring av beslutninger om prioriteringer og tiltak.

Utvalget ledes av Utenriksdepartementet og består av representanter fra Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statens strålevern, Institutt for Energiteknikk og Forsvarets forskningsinstitutt.

Det norske ekspert- og forvaltningsmiljøet på atomsikkerhetsområdet er lite og spesialisert. Medlemmene av utvalget er seg bevisst risikoen for rollesammenblanding og inhabilitet. Det er etablert rutiner som sikrer en habilitetsvurdering ved behandling av søknader og rapporter. Her vektlegges bl.a. rolleavklaring under behandling av de enkelte prosjektforslagene. Dette for å sikre at vurdering av tilskuddsmidler er åpne og transparente.