Safeguards, ikke-spredning og fysisk beskyttelse

Tilbake

Publisert 21.07.2014, oppdatert 23.07.2014 10:25

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft, Safeguards, Uran, Atomreaktor

Med safeguards menes kontroll med nukleært materiale som blant annet kan brukes til å lage atomvåpen. Materiale som regnes som nukleært er uran (både anriket, naturlig og utarmet), plutonium og thorium. Statens strålevern er ansvarlig for safeguards i Norge.

Kontroll med nukleært materiale innebærer oversikt over mengder og plassering av de ulike typer materiale for å hindre at nukleært materiale kommer på avveier. Her er fysisk beskyttelse et viktig tiltak. Anleggspesifikke data og kontroll av bygningers konstruksjoner, informasjon om type aktiviteter, forskning mm er også viktige kontrolltiltak for å verifisere at det ikke pågår udeklarerte aktiviteter i et land.

Safeguardsinspeksjon i Norge. Foto: Statens strålevern.

Safeguardsinspeksjon i Norge. Foto: Statens strålevern.

Historikk

Nukleært materiale til bruk i atomvåpen ble først produsert på 1940-tallet. Først ute var USA og Storbritannia, etterfulgt av Russland,

Frankrike og Kina. Hemmeligholdet rundt denne virksomheten var stor på 1940-tallet, men på 1950-tallet ble dette gradvis annerledes. I 1953 holdt USAs president Dwight D. Eisenhower sin berømte ”Atomer for fred”-tale i FN, som senere skulle føre til opprettelsen av det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Undertegningen av ikkespredningsavtalen (NPT) i 1968 utvidet IAEAs kontroll med safeguards til å omfatte alle medlemsland av NPT, men med unntak for de fem våpenstatene. Før den tid var det også kontroll med nukleært materiale, også i regi av IAEA, men i hovedsak i regi av de største leverandørene av slikt materiale, i første rekke USA. Som en kuriositet kan det nevnes at IAEA hadde sin aller første safeguardsinspeksjon i 1962 ved inspeksjon av nulleffektsreaktoren NORA på Kjeller. Norge var forøvrig det første land i verden etter kjernevåpenstatene og Canada som fikk i drift en forskningsreaktor.

I dag er alle land som har undertegnet ikkespredningsavtalen underlagt IAEA safeguards, med unntak av de fem våpenstatene nevnt ovenfor. Disse landene har forpliktet seg til å hindre spredning av nukleært materiale og ruste ned eksisterende kjernevåpenarsenaler (gjelder våpenstatene), men har rett til å bruke kjernekraft til fredelige formål.

Fremdeles er det store mengder nukleært materiale som ikke er underlagt safeguards. Dette gjelder i stor grad våpenstatene, som bare har en liten del av sine anlegg under IAEA safeguards, og da på frivillig basis. De tre landene utenfor ikkespredningsavtalen, Israel, India og Pakistan, har også store mengder nukleært materiale som ikke er under safeguards, bortsett fra noen sivile anlegg.

Les mer bakgrunn nederst på sida.

 

 

 

Nukleært materiale

Materiale som kan brukes direkte i atomvåpen:

  • Høyt anriket uran som inneholder mer enn 20 % uran-235
  • Plutonium som inneholder mindre enn 80 % Plutonium-238, dvs. mest mulig plutonium-239
    MOX (Mixed oxide fuel) og plutonium i brukt reaktorbrensel faller inn under denne gruppen.

Materiale som indirekte kan brukes i atomvåpen:

  • Lavt anriket uran som inneholder mindre enn 20 % uran-235
  • Naturlig uran som inneholder 0,7 % uran-235
  • Utarmet uran som inneholder 0,2 % uran-235
  • Thorium

Disse materialene må bli behandlet videre for å kunne produsere våpen materiale                       

 

 

Norges forpliktelser

Ifølge ikkespredningsavtalen (5. mars 1970) har Norge forpliktet seg til å ha kontroll med hvor mye nukleært materiale som er i landet, og hvor dette materialet til enhver tid befinner seg. Gjennom kontrollavtale mellom Norge og IAEA (1. mars 1972) er Norges forpliktelser nærmere spesifisert. Tilleggsprotokollen (16. mai 2000) gir IAEA bedre mulighet til å kontrollere at Norge oppfyller forpliktelsene sine i forhold til NPT, blant annet ved uanmeldte inspeksjoner.

IAEA utfører i dag inspeksjoner tilpasset hvert enkelt land med tanke på brenselsyklus, hvilke type anlegg landet har, materialer, mengde materialer mm.

Ved implementering av Tilleggsprotokollen ble det satt strengere krav til kontroll med nukleært materiale, noe som blant annet medførte at det ble regnskap og meldeplikt på nukleært materiale hos små brukere. Som en konsekvens av Tilleggsprotokollen ble forskrift om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer innført. I forskriften settes det krav til at eier/bruker skal ha oversikt over og rapportere utarmet uran til Statens strålevern.

I Norge befinner det meste av det nukleære materialet seg hos Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller og i Halden. Noe befinner seg også rundt om i Norge. Dette gjelder i stor grad utarmet uran brukt som skjermingsmateriale. Kontroll av nukleært materiale innebærer blant annet kontroll og regnskapsførsel med uran til produksjon av ferske brenselselementer, brenselselementer i reaktor, brukt brensel lagret på anleggene og biter av brensel til undersøkelse. Anleggspesifikke data og kontroll av bygningers konstruksjoner, informasjon om type aktiviteter, forskning mm er også viktige kontrolltiltak for å verifisere at det ikke pågår udeklarerte aktiviteter.

Som ansvarlig for safeguards i Norge gjennomfører Statens strålevern flere inspeksjoner ved IFE årlig. Inspeksjoner sammen med mottatt dokumentasjon ved flytting av nukleært materiale danner grunnlaget for Strålevernets rapportering. Strålevernet rapporterer jevnlig til IAEA, både når det gjelder flytting av nukleært materiale mellom ulike definerte områder i Norge og Norges forpliktelser i henhold til tilleggsprotokollen. Årlig foretar IAEA i tillegg til hovedinspeksjonen et par uanmeldte inspeksjoner, inkludert tilleggsinspeksjoner, av norske atomanlegg. Slike inspeksjoner kan være opptelling av nukleært materiale, visuell inspeksjon av anlegg, prøvetaking, verifisering av brensel og tomme posisjoner i reaktor eller lager, skifte av segl etc.

Fysisk beskyttelse

Den andre pilaren i arbeidet for kontroll av nukleært materiale er fysisk beskyttelse av materialet og de anlegg der materialet befinner seg. Rent teknisk består dette av adgangskontroll, overvåking, alarmanlegg og vakthold.

Internasjonalt er det inngått en traktat på dette området og traktaten, Konvensjonen om fysisk beskyttelse av nukleært materiale og nukleære anlegg, ble i juli 2005 utvidet til å gjelde alle typer anlegg og bruk, lagring og transport av nukleært materiale. Denne endringen har ikke trådt i kraft pr. 2013. Konvensjonen forutsetter implisitt at partene følger opp de anbefalinger som IAEA gir i sine publikasjoner.

I Norge er dette gjennomført via en egen forskrift fra 1984 som følger opp de internasjonale anbefalingene om hvordan fysisk sikring og selve konvensjonen bør iverksettes. IAEA utga i 2011 NSS 13 “Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear facilities” som er siste versjon av deres anbefalinger. Disse vil bli implementert i forskrifts form så snart som mulig.

På bakgrunn av økt fokus på terror og sabotasje de senere år ble det ved IAEA i 2012 opprettet en komite, Nuclear Security Guidance Committe, på linje med sikkerhetskomiteène. Det ble også etablert en Nuclear Scurity Series parallelt med Nuclear Safety Series. Det arbeides i tillegg med å videreutvikle anbefalinger og veiledere til blant annet sikkerhetskultur, informasjonssikkerhet, innsidetrussel mm.

 

Bakgrunn

I 1932 oppdaget den britiske forskeren James Chadwick en ny partikkel, nøytronet, og allerede året etter ble konseptet om en nukleær kjedereaksjon foreslått av den ungarske forskeren Leó Szilárd. Han søkte i 1934 patent på sin ide om en enkel kjernereaktor.

Noen år senere, i 1939, oppdaget Leo Szilárd og Enrico Fermi nøytronmultiplikasjon i uran , noe som beviste at en kjedereaksjon var mulig. Denne oppdagelsen førte til at president Franklin D. Roosevelt ble advart om muligheten for at Tyskland kunne forsøke å bygge en atombombe for bruk under 2. verdenskrig.

2. desember 1942 gikk den første kunstige selvdrevne nukleære kjedereaksjon, kalt Chicago Pile-1, kritisk. Dette skjedde på en racketsbane nedenfor Stagg Field Stadion ved University of Chicago. Det var Enrico Fermi som sto for designen. Fermi var også involvert i Manhattanprosjektet, som utviklet de første atombombene som ble sluppet over Japan under 2. verdenskrig.

Etter 2. verdenskrig har det vært en utvikling med bruk av kjernekraft i mange land, hovedsakelig til strømproduksjon. I tillegg har det, særlig under den kalde krigen, vært stor produksjon av atomstridshoder.

Fisjonsprosess

Fisjonsprosess