Informasjon til eier av solarium

Tilbake

Publisert 07.04.2016, oppdatert 19.05.2016 14:05

Stikkord: Solarium

Statens strålevern er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier i Norge. Som solarieeier er det en rekke krav som stilles til deg.

Veileder til solstudioeiere og virksomheter som tilbyr soling i solarium (Veileder 3) beskriver forskriftskravene for deg, og vi anbefaler at du som eier av solarium leser denne nøye.

18-års aldersgrense

Fra 1. juli 2012 er det ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år i Norge. Solarievirksomhetene må informere kundene om forbudet på en effektiv måte. Fram til 1. januar 2017 er minstekravet for ubetjente solstudioer å plassere en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne.
 • Strålevernet har utarbeidet en plakat (PDF) som kan benyttes

Fra 1.januar 2017 må virksomheten ha et system for alderskontroll, se nedenfor.

Betjeningskravet opphevet

Betjeningskravet, som skulle trådt i kraft 1.1.2014, for så å bli utsatt til 1.1.2015, er opphevet. Det er altså ikke noe krav om å ha betjening i solstudioer i Norge.

Nytt krav til bestått kunnskapsprøve fra 2016

Fra 1. januar 2016 gjelder følgende (jf. strålevernforskriften § 36):

 • Ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått kunnskapsprøve etter nærmere retningslinjer fastsatt av Statens strålevern. Prøven har en gyldighet på fem år.
  Informasjon om denne kunnskapsprøven, «Solarieprøven», finner du på http://www.solarieprøven.no. Der finner du også «Solarieopplæringen», som er et nettbasert selvstudium som inneholder alt du trenger for å bestå «Solarieprøven».

   Nytt krav til alderskontroll fra 2017

   Fra 1. januar 2017 gjelder følgende (jf. strålevernforskriften § 36):

   • Virksomheten skal sørge for et tilfredsstillende system for alderskontroll. Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:

    • Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
    • Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
    • Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

   Virksomheten skal redegjøre for systemet i sin melding til Statens strålevern, jf. § 12. Systemet skal ivareta brukernes personvern.

   Dette kravet ble først vedtatt å gjelde fra 1. januar 2016, så utsatt til 1. juli 2016, men i tråd med Strålevernets anbefaling vedtok regjeringen 11. mai 2016 at ikrafttredelsen skal utsettes igjen til 1. januar 2017. Utsettelsen vil gjøre det enklere for solarievirksomhetene å iverksette tilfredsstillende alderskontroll innen fristen.

   Andre krav til solariet og virksomheten

   Tekniske krav:

   Informasjon til kunde:

   Fra 1.1.2015 er det et nytt krav i strålevernforskriften som sier at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk» (jf. strålevernforskriften § 36). Strålevernet har i den forbindelse utarbeidet en informasjonsbrosjyre som alle solariekunder må ha fått og lest før de tar solarium første gang og deretter må dette gjentas årlig. Virksomhetene må kunne dokumentere ovenfor tilsynsmyndighetene at informasjonskravet er oppfylt ved den enkeltes kundes signatur eller avkrysning på at informasjonen er mottatt.

   Informasjonsbrosjyren kan enten gis kunden i papirversjon eller innholdet kan bakes inn i en elektronisk løsning, f.eks. i samme system som for elektronisk adgangskontroll, for de som vil benytte dette (se avsnitt «Nye krav til alderskontroll og bestått kunnskapsprøve fra 2016»). Dersom virksomhetene ønsker å gi kunden informasjonen gjennom et annet medium, som for eksempel video eller interaktiv film, er dette mulig, så lenge de påser at kunden mottar informasjonen, og kunden kvitterer dette ut.

   I tillegg skal det, for hvert solarium, finnes bruksanvisning og anbefalinger om solingstider tilgjengelig for kunden og det skal henge oppslag/plakat med advarselstekst og verneregler i samsvar med Europastandarden EN 60335-2-27 lett synlig i solingslokalet. Strålevernets versjon av denne plakaten foreligger nå i ny og revidert utgave, slik at plakat og informasjonsbrosjyre til sammen skal gi kundene den informasjonen som er nødvendig for at de skal kjenne til relevante risikofaktorer ved bruk av solarium og kunne sole seg på en tryggest mulig måte. 

   De som ønsker innholdet i informasjonsbrosjyren til bruk i elektronisk løsning, bes ta kontakt med Strålevernet for å få tilsendt materialet i egnet filformat.

   Strålevernet har fått trykket opp en del eksemplarer av informasjonsbrosjyren (i begrenset opplag). Disse kan bestilles av små og mellomstore solarievirksomheter, så langt lageret rekker. Send bestillingen på e-post til solarier@nrpa.no, og husk å oppgi leveringsadresse og ønsket antall.

   Administrative krav:

   • Virksomheten må meldes til Strålevernet. Alle solstudioeiere, forhandlere og importører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Dette gjelder både nye virksomheter og eksisterende som ikke har meldt virksomheten etter at meldeplikten ble innført etter 1. januar 2004. Se Meldeplikt for virksomheter og solarier. Fra 1.1.2017 må meldingen inkludere en redegjøring for systemet virksomheten har for kontroll av kundens alder.
   • Virksomheten må ha et levende internkontrollsystem, personellet må få tilstrekkelig opplæring og det skal være skrevne prosedyrer og arbeidsinstrukser.
   • Virksomheten må legge frem de opplysninger og den dokumentasjon som det blir spurt om ved tilsyn, blant annet kopi av meldeskjema og eventuelle brukstillatelser. Virksomheten må gjøre det enkelt å kontrollere type rør og solarier, for eksempel skal alle rør monteres slik at det er enkelt å lese av navn og ekvivalenskode. Kommunen eller Strålevernet kan komme på uanmeldt tilsynsbesøk dersom de finner det nødvendig. Virksomheten kan bli pålagt å dekke utgifter når kommunen eller Strålevernet må gjennomføre nytt tilsyn, målinger eller annet for å sjekke om brudd på strålevernforskriften er rettet opp.