Radon i utleieboliger

Tilbake

Publisert 25.06.2015, oppdatert 18.05.2016 15:26

Stikkord: Radon

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

Grenseverdi og tiltaksgrense for radon

Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Radonkravene i strålevernforskriften trådte i kraft 1. januar 2014.

Alle typer utleieboliger

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene/fritidsboligene benyttes som boliger, vil det være omfattet av kravet.

Mål radon i utleieboliger

For å finne radonnivået i en utleiebolig, må du som utleier sørge for å få utført en radonmåling. En utleiebolig måles på samme måte som en bolig. Leiligheter som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. Med bakkenivå mener vi både bakken under og terrengkontakt, f.eks. i bakkant av bygget.

Radon skal måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for iverksette tiltak.

Mer informasjon om måling finner du på Måling av radon i boliger

Dokumentasjon av radonnivåene

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Tilsyn

Statens strålevern er tilsynsmyndighet. Kommunene kan også føre tilsyn med radon i utleieboliger. Se rundskriv fra Helsedirektoratet: Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler.

Borettslag og sameier

Hvis du som eier eller andelseier leier ut sameie- eller borettslagsleiligheten din, er du forpliktet av radonkravene i strålevernforskriften. Dersom du selv bor i leiligheten, og ikke leier ut noen del av den, er du derimot ikke forpliktet av kravene. Strålevernet anbefaler uansett alle å måle radon hjemme og å få utført nødvendige tiltak.

Strålevernforskriften

Det er strålevernforskriften § 6 femte ledd som gir grenseverdi og tiltaksgrense for utleieboliger:

Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. […] dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.