Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2017:3 Radon i nye boliger - kartlegging 2008 og 2016 Radon 27.01.2017 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten viser at innføring av dagens bygningstekniske regelverk (TEK10) har hatt betydelig effekt med hensyn på radon i nye boliger, blant annet er gjennomsnittskonsentrasjonen halvert i eneboliger. Det er potensial for å redusere radonkonsentrasjonen i nye boliger ytterligere ved å få flere til å måle og aktivere radonsuget/-brønnen om nødvendig.
+ Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger Radon 16.06.2016 Last ned Veiledere
 
+ StrålevernRapport 2016:6 Kartlegging av radon på Svalbard og Jan Mayen Radon 08.06.2016 Last ned StrålevernRapport
  Denne rapporten gir en kortfattet presentasjon av resultatene fra en radonkartlegging i inneluft på Svalbard og Jan Mayen. Resultatene viser at radonnivåene her er lave. Målingene ble gjort med CR-39 sporfilmer, to i hver bolig. Kartleggingen ble utført i forbindelse med vurderingen om å gjøre strålevernforskriften gjeldende på Svalbard og Jan Mayen.
+ StrålevernRapport 2015:11 Stråledoser fra miljøet Radon 28.10.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten presenterer beregninger av gjennomsnittlige doser til befolkningen i Norge fra ioniserende stråling fra miljøet – dvs. fra radioaktive stoffer i luft og næringsmidler, samt eksternt fra omgivelsene. Rapporten inneholder også all informasjon om nivåer og metoder som ligger til grunn for beregningene
+ Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager 2015 Radon 02.07.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Måleprosedyren beskriver hvordan målinger i skoler og barnehager med styrt ventilasjon skal utføres i opptil to trinn.
+ Teknisk dokument nr 6 Årstidsvariasjoner i radon i skoler og barnehager med balansert mekanisk ventilasjon Radon 30.06.2015 Last ned Teknisk dokument
  I perioden august 2013 til oktober 2014 gjennomførte Statens strålevern en landsomfattende studie av radon i skoler og barnehager. Radon er målt i et helt år, samtidig som det er målt radon i kortere intervaller på to måneder.
+ StrålevernInfo 2:2015 Aktsomhetskart for radon Radon 25.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold.
+ StrålevernInfo 6:2015: Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi Radon 25.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Statens strålevern anbefaler at pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon i bygget.
+ Alunskiferkart Radon 15.06.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Veiledning til alunskiferkart fra Norges geologiske undersøkelse og Statens strålevern
+ StrålevernRapport 2015:5 Radon National Action Plan Radon 23.04.2015 Last ned StrålevernRapport
  This report presents conclusions of an International workshop on radon national action plan. The workshop was organized in connection to radon requirements in EU Directive 2013/59/Euratom.