Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Nordområdeseksjonen Statens strålevern 25.11.2016 Last ned Andre publikasjoner
  En kort presenasjon av Seksjon nordområdene
+ StrålevernRapport 2016:13 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2015 Radioaktivitet i luft 03.11.2016 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten omfattar beskriving og resultat frå Strålevernet sine RADNETT- og luftfilter og nedbørstasjonar og frå Sivilforsvaret si radiacmåleteneste i 2016.
+ Bolig nær høyspentanlegg Strøm og høyspent 24.10.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Denne brosjyren inneholder informasjon og faktaopplysninger om høyspentanlegg og magnetfelt.
+ Bebyggelse nær høyspentanlegg Strøm og høyspent 24.10.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Informasjon til kommuner og utbyggere.
+ StrålevernInfo 09:2016 Ukrainian Regulatory Threat Assessment Atomhandlingsplanen 11.10.2016 Last ned StrålevernInfo
  The «Ukrainian Regulatory Threat Assessment» report was one of the first activities in the framework of the bilateral cooperation in nuclear and radiation safety between the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine (SNRIU) and Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA).
+ Veileder 10: Veileder om nukleærmedisin Nukleærmedisin 26.09.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen nukleærmedisinsk virksomhet. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur og utstyr, skjerming, dosegrenser, persondosimetri, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk etc.
+ The government`s action plan for nuclear activites and the environment in the northern area Handlingsplanen for atomsaker 23.09.2016 Last ned Andre publikasjoner
  For 20 years, the Norwegian-Russian Collaboration has produced concrete and measurable results that have made life safer for the People of Norway and Russia. In this booklet, you will find a summary of the Norwegian initiatives in recent years.
+ Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene Handlingsplanen for atomsaker 23.09.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Gjennom 20 år har det norsk-russiske samarbeidet gitt håndfaste og målbare resultater som har gjort det tryggere for befolkningen i Norge og Russland. I denne brosjyren finner du en oversikt over norsk innsats de siste årene.
+ StrålevernRapport 2016:12 Tilsyn med medisinsk strålebruk ved kardiologiske intervensjonsavdelinger 2013-2014 Røntgen 08.09.2016 Last ned StrålevernRapport
  Statens strålevern gjennomførte et tematilsyn ved alle kardiologiske avdelinger som driver med intervensjon og elektrofysiologi ila. 2013-14. Det ble funnet manglende etterlevelse av regelverket hos syv av de åtte virksomhetene, totalt 17 avvik og 23 anmerkninger.
+ StrålevernRapport 2016:11 Langtidsmålinger av radiofrekvente felt – utvikling over tid Elektromagnetiske felt 07.09.2016 Last ned StrålevernRapport
  Måleprosjektet indikerer at eksponeringen i samfunnet relatert til grenseverdien ikke nødvendigvis øker når nye mobiltelefonsystemer tas i bruk.