Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Årsmelding 2015 Statens strålevern 21.04.2016 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernInfo 6:2006: Hendingar i 2014 og 2015 Atomberedskap 21.04.2016 Last ned StrålevernInfo
  I 2014 og 2015 har Strålevernet fått varsel om fleire hendingar innan industri, medisin og ved nukleære anlegg. Fleire av hendingane både i Noreg og internasjonalt var alvorlege, men førte ikkje til store utslepp av radioaktivt materiale eller alvorlig eksponering av personer.
+ StrålevernInfo 5:2016: 30 år sidan Tsjernobyl: Konsekvensar for sørsamane Radioaktivitet i miljøet 15.04.2016 Last ned StrålevernInfo
  Tsjernobyl-ulykka hadde dramatiske konsekvensar for reindrifta i Midt- og Sør-Noreg. Framleis er det behov for tiltak og kontroll av rein, og Strålevernet fortsett med målingar av forureining i reindriftsamane. Nivåa i samane held seg relativt jamt og høgare enn i resten av befolkninga, utan at det er grunn til uro for helsekonsekvensar av strålinga.
+ StrålevernInfo 4:2016: 30 år sidan Tsjernobyl: Kor mange fleire år med tiltak i reindrifta? Tsjernobyl-ulykka 15.04.2016 Last ned StrålevernInfo
  Forureiningssituasjonen er svært mykje lettare no enn dei fyrste åra etter Tsjernobyl. Framleis er det behov for tiltak og kontroll av radioaktiv forureining i rein i nokre reinbeite-distrikt og tamreinlag i Midt- og Sør-Noreg, men med den relativt høge grenseverdien på 3000 Bq/kg for reinkjøtt må det ikkje lenger fôrast ned rein kvart år.
+ Informasjonsplakat om håndtering av radioaktive kilder i returmetall Radioaktive kilder 15.04.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Hva skal du gjøre dersom du oppdager en radioaktiv kilde?
+ StrålevernRapport 2016:5 Regulatory Supervision of Legacy Sites:from Recognition to Resolution Radioaktivt avfall 13.04.2016 Last ned StrålevernRapport
  This report describes the presentations and discussions from the workshop, which also resulted in the identification of further research and cooperation needs. NRPA has substantial bi-lateral cooperation experience with the Russian Federation, central Asian countries and Ukraine with special focus on radiation and nuclear legacy problems. The objective of the last workshop was to promote the sharing of experience on practical regulation of a wide range of nuclear and radiation legacies.
+ StrålevernRapport 2016:4 Regulatory Cooperation Program between Norwegian Radiation Protection Authority and Russian Federation Radioaktivt avfall 13.04.2016 Last ned StrålevernRapport
  This report describes work carried out between 2010 and 2015 within the regulatory cooperation program of the NRPA and Russian Federation. It focuses on development of improved regulatory documents, procedures and other features of supervision of remediation activities being carried out at the Site for Temporary Storage of spent nuclear fuel and radioactive waste at Andreev’s Bay and related facilities in northwest Russia.
+ The government’s action plan for nuclear activities and the environment in the northern area Atomhandlingsplanen 01.04.2016 Last ned Other publications
  In this booklet, you will find a summary of the Norwegian initiatives under the action plan.
+ Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene Handlingsplanen for atomsaker 01.04.2016 Last ned Andre publikasjoner
  I denne brosjyren finner du oversikt over norsk innsats i atomhandlingsplanen
+ StrålevernRapport 2016:5: Regulatory Supervision of Legacy Sites from Recognition to Resolution: Report of an international workshop. Atomhandlingsplanen 31.03.2016 Last ned NRPA Report
  This report describes the presentations and discussions from the workshop, which also resulted in the identifi-cation of further research and cooperation needs. NRPA has substantial bi-lateral cooperation experience with the Russian Federation, central Asian countries and Ukraine with special focus on radiation and nuclear legacy problems. The objective of the last workshop was to promote the sharing of experience on practical regulation of a wide range of nuclear and radiation legacies.