Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2016:1 Årsrapport Statens strålevern 10.02.2016 Last ned StrålevernRapport
  Årsrapporten med regnskap er svaret fra Statens strålevern på de oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet, Klima – og miljødepartementet og Utenriksdepartementet ga for 2015. Strålevernet har ikke hatt vesentlige avvik sett i forhold til instruks og tildelingsbrev og produksjonen har skjedd innenfor de økonomiske rammer Strålevernet har hatt til disposisjon.
+ Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Solarium 10.02.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for de som driver solstudio eller på annen måte tilbyr soling i solarium. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, nødvendig informasjon til kunde, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER APRIL 2015.
+ StrålevernRapport 2016:3: Nettbasert tilsyn med industrielle radiografivirksomheter. Tilsyn 05.02.2016 Last ned StrålevernRapport
  Statens strålevern gjennomførte våren 2015 tilsyn med samtlige 70 norske radiografi-virksomheter, gjennom en spørreundersøkelse som ble besvart over internett. Vi kaller denne nye metoden «nettbasert tilsyn». Tilsynet avdekket 22 avvik og det ble gitt 72 anmerkninger.
+ Strålevernets tilsynsstrategi 2016–2020 Tilsyn 05.02.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Strålevernet arbeider for å redusere negative følger av stråling og har i oppgave å påse at regelverket etterleves av virksomhetene.
+ Teknisk dokument 11 Avrenning fra syredannende bergarter Alunskifer 27.01.2016 Last ned Teknisk dokument
  Det er utført et prosjekt for å vurdere om utgravinger i alunskifer kan føre til forurensning av miljøet. Vannprøver er tatt i nærliggende bekker og analysert for uran og andre tungmetaller. Resultatene viser at det er potensiale for forurensning som følge av avrenning.
+ Teknisk dokument 10 Uran i alunskifer Uran 25.01.2016 Last ned Teknisk dokument
  Denne rapporten inneholder betraktninger rundt prøvetakningsstrategier og målemetoder for å bestemme uraninnhold i alunskifer. Teksten er basert på informasjon innhentet etter et omfattende litteratursøk. Mange ulike metoder har blitt nevnt i litteraturen, men det er kun de mest lovende metodene som blir belyst i denne rapporten.
+ StrålevernInfo 2.2016 Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger i 2014 Nukleærmedisin 06.01.2016 Last ned StrålevernInfo
  For 2014 ble det rapportert ca. 45 000 nukleærmedisinske undersøkelser og ca. 1100 nukleærmedisinske behandlinger ved norske sykehus.
+ StrålevernInfo 1:2016 Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger 2008-2014 Nukleærmedisin 06.01.2016 Last ned StrålevernInfo
  Antall nukleærmedisinske undersøkelser har gått ned de siste årene, men stråledosen til befolkningen fra nukleærmedisinske undersøkelser har økt med 10 % fra 2012 til 2014
+ StrålevernRapport 2015:17 Radioaktiv forurensning i fisk og sjømat i perioden 1991-2011 Tsjernobyl-ulykka 31.12.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten oppsummerer resultater fra overvåkning av radioaktivitet i kommersielle fiskearter og annen sjømat, industrifisk, og andre arter som lever i havet fra 1991 til 2011. Generelt er nivåene av radioaktiv forurensning i fisk og annen sjømat lave og synkende.
+ StrålevernInfo 13:2015: Kjernekraft i Europa 2015 Atomsikkerhet og kjernekraft 22.12.2015 Last ned StrålevernInfo
  Dette er en oversikt over kjernekraftverk i utvalgte land i Europa. Mange land i Norges nærområder har kjernekraftverk i drift, og flere land har planer om å bygge nye kjernekraftverk, mens andre vil redusere sin avhengighet av kjernekraft.