Strålevernet har bidratt til forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak

Tilbake

Publisert 11.05.2012, oppdatert 26.08.2013 12:52

Stikkord: Radioaktivitet i marint miljø

Statens strålevern har bidratt til å utarbeide det faglige grunnlaget for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Det er laget en samlet oversikt over havområdets miljøtilstand, tilførsler- og betydningen av kjernekraft og utslipp av radioaktive stoffer til Nordsjøen og Skagerrak.


Dagens tilstand og utvikling frem mot 2030 beskrevet, og rapportene tar for seg temaer som interessekonflikter, kunnskapsbehov, forslag til indikatorer til bruk i overvåkning, effekter av påvirkning på særlig verdifulle områder og samlede konsekvenser av aktivitet i Nordsjøen og Skagerrak.

 

Det er laget en samlet oversikt over havområdets miljøtilstand, tilførsler- og betydningen av kjernekraft og utslipp av radioaktive stoffer til Nordsjøen og Skagerrak. En atomhendelse ved nukleære installasjoner kan påvirke Norge og norske interesser, selv om hendelsen skjer utenfor landets grenser. Flere av landene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak bruker kjernekraft som energikilde.

 

Rapportene beskriver tre ulike ulykkesscenarioer og påvirkning på økosystemet ved en atomhendelse. Graden av påvirkning vil være avhengig av type scenario, mengde utslipp, nuklidesammensetning og fysiske forhold som blant annet havstrømmer, vær og vindretning. Noen scenarioer vil påvirke organismer som beveger seg høyt oppe i vannsøylen, mens i andre tilfeller vil bunndyr og bunnsamfunn være mer utsatt. Fisk og sjømatprodukter kan komme over grenseverdier for konsum.

 

Regulære utslipp av radioaktive stoffer til havmiljøet er en utfordring med tanke på å nå miljømålene, både nullutslippsmålet for petroleumsvirksomhetens utslipp til sjø og i henhold til OSPAR-avtalen. Dette gjelder både utslipp fra nukleær virksomhet og fra petroleumsindustrien. I petroleumsindustrien kan teknologiutvikling bidra til å minske dagens utslipp av produsert vann.

 

Rapportene og mer informasjon finnes på Klima- og forurensningsdirektoratet sine hjemmesider.

 

Nordsjoen-figur_ospar

Nordsjoen-figur_ospar

 

Miljøtilstand: Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR) beskrev i 2010 miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerak. Illustrasjon: nyhetsgrafikk.no. OSPAR-rapporten QSR 2010: http://qsr2010.ospar.org