De nordiske strålevernmyndighetene ser ingen grunn til å redusere eksponeringen fra mobile basestasjoner og trådløse nettverk

Tilbake

Publisert 17.11.2009, oppdatert 07.01.2014 10:57

Stikkord: Pressemelding

Den nordiske befolkningen er eksponert for radiofrekvente felt fra basestasjoner for mobiltelefoner, TV- og radiosendere og trådløs teknologi i en grad som ligger langt under internasjonalt anbefalte grenseverdier. Strålevernmyndighetene i de nordiske landene har kommet med en felles kunngjøring som slår fast at det for øyeblikket ikke er nødvendig å anbefale videre tiltak for å redusere eksponeringen fra disse installasjonene. 

 

Strålevernmyndighetene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland har kommet med en felles kunngjøring om eksponering for stråling fra faste sendere i befolkede områder. De er enige om at det ikke finnes noe vitenskapelig bevis for at radiofrekvente felt med den styrken som nå eksisterer i vanlige boligområder er helseskadelige. 

I dagens samfunn er folk utsatt for radiofrekvente felt overalt, men graden av eksponering er typisk minst hundre ganger lavere enn grenseverdien som anbefales av den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). Strålevernmyndighetene ser derfor ingen grunn til videre tiltak for å redusere denne eksponeringen.

Samtidig har mange typer teknologi som tar i bruk elektromagnetiske radiofrekvente felt vært i bruk i mindre enn 20 år. Det er derfor viktig å fortsette aktiv forskning på mulige helseskader som følge av radiofrekvent stråling og kontinuerlig vurdere vitenskapelig litteratur som er skrevet om dette emnet. Det er også viktig å følge med på utviklingen av eksponering fra forskjellige kilder og hvilke mulige helsemessige konsekvenser denne utviklingen kan ha.

Direktør i Statens strålevern Ole Harbitz sier at han er glad for at de fem nordiske landene har sammenfallende vurderinger på dette området. Han peker samtidig på at Statens strålevern likevel har tatt initiativ til en omfattende ny norsk gjennomgang av all forskning om eventuell sammenheng mellom eksponering for radiofrekvente felt og helseeffekter. En ekspertgruppe som nå er oppnevnt for denne utredningen skal i tillegg vurdere norsk forvaltningspraksis på området.

Reduksjon av antall basestasjoner gjør befolkningen mer utsatt for stråling
De nordiske myndighetene understreker at hvis den totale strålingen som følge av trådløs kommunikasjon skal reduseres, må det tas i bruk integrert planlegging som tar høyde for stråling fra både faste antenner og håndholdte apparater, f. eks. mobiltelefoner.

Mobiltelefoner utgjør en mye større kilde til radiofrekvente felt totalt sett enn basestasjoner. Hvis antall basestasjoner reduseres, vil mobiltelefonene bruke mer energi for å kunne opprettholde tilkoblingen til nettverket, og dermed øker eksponeringen.


Den felles nordiske kunngjøringen om mobiltelefoner (21. september 2004) gjelder fortsatt.